Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.najlacnejsieautoradia.sk

Článok 1
Všeobecné ustanovenie
Prevádzkovateľom e-shopu je MACO AUDIO s.r.o., Horná Tižina 25, 01306  Terchová, IČO: 50 118 170, DIČ: 2120176234, firma nie je platca DPH  (ďalej len "predávajúci"). Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.najlacnejsieautoradia.sk môžu uskutočniť fyzické i právnické osoby (ďalej len „kupujúci“).
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, e-mail: za@soi.sk

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Podľa Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov účinného od 1.1.2016 sú orgánmi alternatívneho riešenia sporov zo zákona Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.

(1) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

(2) Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk 


Článok 2
Postup pri objednávaní
Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAJ DO KOŠÍKA“.  Po vybratí tovaru vložením do košíka kliknutím na ikonu „ZOBRAZIŤ KOŠÍK“  možno uskutočniť objednávku kliknutím na „POKRAČOVAŤ NA OBJEDNÁVKU“. Následne kupujúci vyplní objednávkový formulár a odošle ho kliknutím na ikonu „ODOSLAŤ“. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom prijatia oznámenia do mailovej schránky kupujúceho o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.

 

Článok 3
Cenové a platobné podmienky
Všetky ceny tovarov sú konečné. Firma nie je platca DPH. Tovar posielame:
Kuriér – SPS. Obchodné podmienky SPS nájdete tu http://www.sps-sro.sk/sk/Vnutrostatna-preprava/Obchodne-podmienky.html
Pri platbe vopred na účet – odosielaný kuriérom SPS. Obchodné podmienky SPS nájdete tu http://www.sps-sro.sk/sk/Vnutrostatna-preprava/Obchodne-podmienky.html
Osobné prevzatie (Osobné prevzatie tovaru je možné po predchádzajúcom dohodnutí termínu prevzatia v Žiline.)                                                                                         

 

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

1. Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky. Tovar, ktorý je skladom predávajúci odosiela do 2 pracovných dní.
2. Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 30 dní, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a tento má právo od objednávky odstúpiť.
3. K cene tovaru účtujeme poplatok za prepravu SPS (Tzn. poštovné, poplatok za dobierku a náklady súvisiace s odoslaním zásielky) v sume =4,50,- € .
4. K cene tovaru účtujeme poplatok za prepravu SPS pri platbe vopred na účet (tzn. poštovné, poplatok za poštovné a náklady súvisiace s odoslaním zásielky) v sume =3,50,- €.
5. Doprava zdarma pri nákupe nad =100,00€ - preprava SPS pri platbe vopred na účet (len SR)
6. K cene tovaru účtujeme poplatok za prepravu SPS (Tzn. poštovné, poplatok za dobierku a náklady súvisiace s odoslaním zásielky pre ČR) v sume =7,00,- € .
K tovaru "KARBÓNOVÁ FÓLIA" účtujeme príplatok v sume =1,50,- € za pevnú kartónovú tubu.

 

Článok 5
Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu je MACO AUDIO s.r.o., Horná Tižina 25, 01306  Terchová, IČO: 50 118 170, DIČ: 2120176234, firma nie je platca DPH 
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Formulár na odstúpenie od zmluvy MACO AUDIO s.r.o. podľa zákona č. 1022014 Z. z.
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .
Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovednosť spotrebiteľa/odberateľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Článok 6
Reklamačné podmienky
1.   Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po doručení tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať.
2.   Záručná doba tovaru je 24 mesiacov. Záručná doba 24 mesiacov je určená len pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí nakupujú tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ). Zákazníkom, ktorý tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Pre nákup na IČ poskytujeme záruku 12 mesiacov od zakúpenia tovaru.
3.   Ak má tovar vady musí na ne kupujúci upozorniť bez zbytočného odkladu.
4.   Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
5.   Ak sa vada nedá odstrániť a bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy ustúpiť. Platí aj ak ide o odstrániteľné vady avšak kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže vec riadne užívať.
6.   Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nespôsobujú nepoužiteľnosť tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
7.   Kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom diaľkovej komunikácie ( listom, telefonicky alebo mailom ) a je povinný reklamovaný tovar spolu s kópiou dokladu o zakúpení tovaru doručiť predávajúcemu. Reklamačné konanie začína dňom doručenia zásielky na poštu. Predávajúci vydá potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu najneskôr spolu s dokladmi o vybavení reklamácie.
Reklamacny protokol najlacnejsieautoradia.sk
Reklamačný poriadok VUB a.s.- pre zákazníkov, ktorí nakupujú tovar na splátky (Quatro)

 

Článok 7
Ochrana osobných údajov

1. Spoločnosť MACO AUDIO s.r.o., Horná Tižina 25, 01306  Terchová, IČO: 50 118 170, DIČ: 2120176234, firma nie je platca DPH  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro., vložka 69247/L  (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
- meno, priezvisko
- e-mailová adresu
- telefónne číslo
- adresa/sídlo

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.´
Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou MACO AUDIO s.r.o. (správca) teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
a) Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Shoptet, a.s. (prevádzkovateľ ehsopového systému Shoptet), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti)
b) Slovak Parcel Service s.r.o., prepravná spoločnosť, sídlom Senecká cesta 1, 900 28, Ivanka pri Dunaji
c) DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., prepravná spoločnosť, sídlom Na pántoch 18, 831 06, Bratislava
d) Všeobecná úverová banka a.s., vybavovanie žiadostí spotrebiteľov o poskytnutie spotrebiteľských úverov, sídlom Mlynské nivy 1, 829 90, Bratislava
Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@najlacnejsieautoradia.sk

6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.hifi-auto.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
- merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
- základné funkčnosti webových stránok
Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
- Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
- zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
- vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
- požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
- vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
- požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
- na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
- požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
- na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
- podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Záverečné ustanovenia:
Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť.   Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24.05.2022 

Užitočné odkazy:

Ochrana osobných údajov e-shopu www.najlacnejsieautoradia.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely diskusných príspevkov a komentárov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely použitia funkcie Strážny pes

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely rozosielky e-mailových obchodných oznámení

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zaslania dotazníka zákazníckej spokojnosti

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zobrazovania marketingových ponúk

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu: MACO AUDIO s.r.o., Horná Tižina 25, 01306  Terchová, IČO: 50 118 170, DIČ: 2120176234, firma nie je platca DPH   (www.najlacnejsieautoradia.sk)
– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: ..........................................................
– Číslo faktúry: ............................................ – Dátum prijatia tovaru : ................................................
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/odberateľa*: ....................................................................................
– Adresa spotrebiteľa/odberateľa*: ......................................................................................................
– Podpis spotrebiteľa /odberateľa* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe).....................
– Dátum ......................................
*Nehodiace pole preškrtnite.